മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
അക്ഷരദീപങ്ങൾ...(Soumya)17708-10-2022 09:39:00 PM
കനകകാന്തിയിൽ...(Soumya)11507-10-2022 11:55:11 PM
പുലരൊളി....(Soumya)20726-08-2022 10:08:44 PM
അന്തിനേരം പണ്ടൊരു കാലം...(Soumya)15425-08-2022 07:54:37 AM
മിഴിപൊത്തി...(Soumya)19610-08-2022 11:16:58 PM
മിഴിപൊത്തി...(Soumya)11010-08-2022 11:15:37 PM
ഇഷ്ടമേറെയാണു കണ്ണാ ...(Soumya)17806-08-2022 01:34:37 PM
മലയാളത്തിൻ...(Soumya)12429-07-2022 11:23:40 PM
നിഴൽപ്പാട്ടിൽ...(Soumya)15726-07-2022 09:02:09 PM
അധരങ്ങളി...(Soumya)27620-07-2022 06:26:35 PM
കല്ലാംകടവിലെ...(Soumya)11518-07-2022 01:15:58 AM
ഇതുപോലൊരു...(Soumya)19913-07-2022 12:43:41 AM
സഹസ്രകിരണം ...(Soumya)10110-07-2022 12:44:49 AM
ദിനം(Soumya)14006-07-2022 12:59:50 AM
ഏറെനാൾ ഞാനിഷ്ടം ...(Soumya)62218-08-2020 02:07:50 PM
ഗ്രാമം .(Soumya)12520-07-2020 06:32:02 PM
കവനഭംഗി....(Soumya)10511-07-2020 02:21:16 PM
മധുരകാമിനി ....(Soumya)28919-05-2020 12:42:10 PM
ജീവിതസഖി.(Soumya)10131-01-2020 12:26:06 AM
പിണക്കം....(Soumya)12612-08-2019 02:50:55 AM
Not connected :