മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
പ്രിയപ്പെട്ട മരങ്ങളേ... (otteri selvakumar)11205-01-2023 07:30:21 PM
ഹൈകു 46(otteri selvakumar)6120-09-2017 12:48:40 AM
ഹൈകു 45(otteri selvakumar)5320-09-2017 12:44:02 AM
ഹൈകു 44(otteri selvakumar)4920-09-2017 12:42:04 AM
ഹൈകു 43(otteri selvakumar)6120-09-2017 12:36:07 AM
ഹൈകു 42(otteri selvakumar)3920-09-2017 12:34:43 AM
ഹൈകു 42(otteri selvakumar)4120-09-2017 12:32:28 AM
ഹൈകു 41(otteri selvakumar)5020-09-2017 12:24:21 AM
ഹൈകു # 40(otteri selvakumar)4220-09-2017 12:22:11 AM
ഹൈകു # 39(otteri selvakumar)4120-09-2017 12:19:52 AM
ഹൈകു # 38(otteri selvakumar)4720-09-2017 12:17:19 AM
ഹൈകു # 37(otteri selvakumar)3920-09-2017 12:14:11 AM
ഹൈകു # 36(otteri selvakumar)5820-09-2017 12:10:40 AM
ഹൈകു # 35(otteri selvakumar)6020-09-2017 12:08:04 AM
ഹൈകു(otteri selvakumar)16220-09-2017 12:01:23 AM
എന്നെ സ്നേഹിക്കൂ(otteri selvakumar)12624-02-2017 07:21:39 AM
ഹൈക്യു 33(otteri selvakumar)11304-08-2016 05:13:56 AM
ഉറക്കം വെറും(otteri selvakumar)32904-08-2016 05:08:39 AM
ലോങ് ജമ്പ്(otteri selvakumar)9304-08-2016 04:59:33 AM
തകർന്ന (otteri selvakumar)11604-08-2016 04:47:49 AM
Not connected :