മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
രാധിക (wanderthirst)10226-01-2023 01:51:46 PM
പലായനം (wanderthirst)8728-01-2020 01:59:08 PM
പ്രണയായനം (wanderthirst)33416-09-2019 06:44:33 PM
ഗാന്ധർവം(wanderthirst)29705-05-2019 06:55:32 PM
അനുരാഗം (wanderthirst)75904-02-2019 06:25:14 PM
നിഴൽ (wanderthirst)29708-08-2018 05:29:55 PM
ആത്മാഭിലാഷം (wanderthirst)12713-06-2018 05:53:46 PM
പ്രണയവല്ലരി (wanderthirst)63311-06-2018 04:23:38 PM
ഒരു നിമിഷാർദ്ധം (wanderthirst)40007-06-2018 05:18:00 PM
Not connected :