santhoshijk@gmail.com
santhoshijk@gmail.com Profile
സ്ഥലം : തൃശൂര്‍
ജന്മദിനം : 13-11-1971
ലിംഗം : ആണ്‍
ചേര്‍ന്ന നാള്‍ : 31-08-2013
എന്‍റെ സന്ദര്‍ശകര്‍ : 280
എന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍

സന്തോഷ്‌ കണംപറമ്പില്‍ ദോഹ ഖത്തര്‍ 55387540മൊത്ത കവിതകള്‍ : 6 / 9182
ഈ വെബ്സൈറ്റില്‍ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കവിതകള്‍ : 0
ഈ വെബ്സൈറ്റില്‍ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കവിതകള്‍ : 0
പുതിയതായി ചേര്‍ത്ത കവിതകള്‍(Latest Poem by 0)
Not connected :