അന്റെ ജീീവന് ടെ ജീീീീവനേേ.. - പ്രണയകവിതകള്‍

അന്റെ ജീീവന് ടെ ജീീീീവനേേ.. 

പ്രാര്ഥിക്ക്യാാമോ പെണ്ണേേേ..
എന്നെന്നും നീീീ അനക്ക് വേേന്റി..
ജന്മ ജന്മത്തിലും..
ഓാരോ ബെന്തമാാായി..
ജനിക്യുവാാന് നീീീ..
അനക്ക് വേേന്റി..


up
4
dowm

രചിച്ചത്:Sadhn 4s Bachn..
തീയതി:05-07-2016 05:33:34 PM
Added by :Sadhn..
വീക്ഷണം:259
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :