മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
സുപ്രഭാതം(Jisa Binu)9608-10-2022 05:44:22 PM
കനകകാന്തിയിൽ...(Soumya)11507-10-2022 11:55:11 PM
പുലരി(Jisa Binu)17807-10-2022 03:40:27 AM
പുലരൊളി....(Soumya)20726-08-2022 10:08:44 PM
അന്തിനേരം പണ്ടൊരു കാലം...(Soumya)15425-08-2022 07:54:37 AM
മിഴിപൊത്തി...(Soumya)19610-08-2022 11:16:58 PM
മിഴിപൊത്തി...(Soumya)11010-08-2022 11:15:37 PM
ഇഷ്ടമേറെയാണു കണ്ണാ ...(Soumya)17806-08-2022 01:34:37 PM
മഴയുടെ ഭാവം മാറി (Vinodkumarv)17902-08-2022 12:49:57 PM
മലയാളത്തിൻ...(Soumya)12429-07-2022 11:23:40 PM
നിഴൽപ്പാട്ടിൽ...(Soumya)15726-07-2022 09:02:09 PM
അധരങ്ങളി...(Soumya)27620-07-2022 06:26:35 PM
കല്ലാംകടവിലെ...(Soumya)11518-07-2022 01:15:58 AM
ഇതുപോലൊരു...(Soumya)19913-07-2022 12:43:41 AM
സഹസ്രകിരണം ...(Soumya)10110-07-2022 12:44:49 AM
ദിനം(Soumya)14006-07-2022 12:59:50 AM
കളിപ്പാവകള്‍(Nandakumar.N.R)17502-07-2022 01:56:26 PM
കളിപ്പാവകള്‍(Nandakumar.N.R)9102-07-2022 01:55:33 PM
അച്ഛൻ(Dhana)13419-06-2022 02:19:05 PM
പ്രാശനം(Nandakumar.N.R)11604-06-2022 03:25:13 PM
Not connected :