മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
രാധിക (wanderthirst)2526-01-2023 01:51:46 PM
സ്നേഹം(.yash)7411-01-2023 02:54:45 PM
പ്രിയപ്പെട്ട മരങ്ങളേ... (otteri selvakumar)5005-01-2023 07:30:21 PM
ഉപ്പ(Abu Wafi Palathumkara )4127-12-2022 10:11:05 AM
dffd(Francis)5003-12-2022 12:38:45 PM
ജീവിതം(Neethy V)15120-11-2022 03:53:47 PM
അക്ഷരദീപങ്ങൾ...(Soumya)9908-10-2022 09:39:00 PM
വിനയം vs വിധേയത്വം(Jisa Binu)7308-10-2022 05:48:50 PM
സുപ്രഭാതം(Jisa Binu)5908-10-2022 05:44:22 PM
കനകകാന്തിയിൽ...(Soumya)6407-10-2022 11:55:11 PM
പുലരി(Jisa Binu)8707-10-2022 03:40:27 AM
പുലരൊളി....(Soumya)15726-08-2022 10:08:44 PM
അന്തിനേരം പണ്ടൊരു കാലം...(Soumya)10725-08-2022 07:54:37 AM
മിഴിപൊത്തി...(Soumya)14310-08-2022 11:16:58 PM
മിഴിപൊത്തി...(Soumya)8010-08-2022 11:15:37 PM
ഇഷ്ടമേറെയാണു കണ്ണാ ...(Soumya)12406-08-2022 01:34:37 PM
മഴയുടെ ഭാവം മാറി (Vinodkumarv)13002-08-2022 12:49:57 PM
മലയാളത്തിൻ...(Soumya)10129-07-2022 11:23:40 PM
നിഴൽപ്പാട്ടിൽ...(Soumya)11926-07-2022 09:02:09 PM
അധരങ്ങളി...(Soumya)21520-07-2022 06:26:35 PM
Not connected :