മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
dffd(Francis)403-12-2022 12:38:45 PM
ജീവിതം(Neethy V)5420-11-2022 03:53:47 PM
അക്ഷരദീപങ്ങൾ...(Soumya)4508-10-2022 09:39:00 PM
വിനയം vs വിധേയത്വം(Jisa Binu)4508-10-2022 05:48:50 PM
സുപ്രഭാതം(Jisa Binu)2808-10-2022 05:44:22 PM
കനകകാന്തിയിൽ...(Soumya)3507-10-2022 11:55:11 PM
പുലരി(Jisa Binu)4107-10-2022 03:40:27 AM
പുലരൊളി....(Soumya)11126-08-2022 10:08:44 PM
അന്തിനേരം പണ്ടൊരു കാലം...(Soumya)6625-08-2022 07:54:37 AM
മിഴിപൊത്തി...(Soumya)9810-08-2022 11:16:58 PM
മിഴിപൊത്തി...(Soumya)4810-08-2022 11:15:37 PM
ഇഷ്ടമേറെയാണു കണ്ണാ ...(Soumya)8406-08-2022 01:34:37 PM
മഴയുടെ ഭാവം മാറി (Vinodkumarv)8402-08-2022 12:49:57 PM
മലയാളത്തിൻ...(Soumya)6629-07-2022 11:23:40 PM
നിഴൽപ്പാട്ടിൽ...(Soumya)7626-07-2022 09:02:09 PM
അധരങ്ങളി...(Soumya)16920-07-2022 06:26:35 PM
കല്ലാംകടവിലെ...(Soumya)7218-07-2022 01:15:58 AM
ഇതുപോലൊരു...(Soumya)11213-07-2022 12:43:41 AM
സഹസ്രകിരണം ...(Soumya)5510-07-2022 12:44:49 AM
ദിനം(Soumya)7606-07-2022 12:59:50 AM
Not connected :