മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
സുപ്രഭാതം(Jisa Binu)8808-10-2022 05:44:22 PM
കനകകാന്തിയിൽ...(Soumya)10807-10-2022 11:55:11 PM
പുലരി(Jisa Binu)15007-10-2022 03:40:27 AM
പുലരൊളി....(Soumya)19926-08-2022 10:08:44 PM
അന്തിനേരം പണ്ടൊരു കാലം...(Soumya)14725-08-2022 07:54:37 AM
മിഴിപൊത്തി...(Soumya)18610-08-2022 11:16:58 PM
മിഴിപൊത്തി...(Soumya)10210-08-2022 11:15:37 PM
ഇഷ്ടമേറെയാണു കണ്ണാ ...(Soumya)16906-08-2022 01:34:37 PM
മഴയുടെ ഭാവം മാറി (Vinodkumarv)16802-08-2022 12:49:57 PM
മലയാളത്തിൻ...(Soumya)11929-07-2022 11:23:40 PM
നിഴൽപ്പാട്ടിൽ...(Soumya)14826-07-2022 09:02:09 PM
അധരങ്ങളി...(Soumya)26520-07-2022 06:26:35 PM
കല്ലാംകടവിലെ...(Soumya)11018-07-2022 01:15:58 AM
ഇതുപോലൊരു...(Soumya)18913-07-2022 12:43:41 AM
സഹസ്രകിരണം ...(Soumya)9410-07-2022 12:44:49 AM
ദിനം(Soumya)12806-07-2022 12:59:50 AM
കളിപ്പാവകള്‍(Nandakumar.N.R)16602-07-2022 01:56:26 PM
കളിപ്പാവകള്‍(Nandakumar.N.R)8502-07-2022 01:55:33 PM
അച്ഛൻ(Dhana)12719-06-2022 02:19:05 PM
പ്രാശനം(Nandakumar.N.R)11104-06-2022 03:25:13 PM
Not connected :