മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
കല്ലാംകടവിലെ...(Soumya)9118-07-2022 01:15:58 AM
ഇതുപോലൊരു...(Soumya)14613-07-2022 12:43:41 AM
സഹസ്രകിരണം ...(Soumya)7110-07-2022 12:44:49 AM
ദിനം(Soumya)10006-07-2022 12:59:50 AM
കളിപ്പാവകള്‍(Nandakumar.N.R)13702-07-2022 01:56:26 PM
കളിപ്പാവകള്‍(Nandakumar.N.R)6102-07-2022 01:55:33 PM
അച്ഛൻ(Dhana)9619-06-2022 02:19:05 PM
പ്രാശനം(Nandakumar.N.R)8704-06-2022 03:25:13 PM
പ്രാശനം(Nandakumar.N.R)5204-06-2022 03:24:42 PM
സ്നേഹവാടിയിൽ(Vinodkumarv)12731-05-2022 10:50:02 PM
ലിംഗോളജിസ്റ്റുകൾ (Vinodkumarv)8219-05-2022 12:21:01 AM
പുതു വിഭാതം(Nandakumar.N.R)8114-05-2022 08:44:09 PM
പുതു വിഭാതം(Nandakumar.N.R)5814-05-2022 08:42:24 PM
കാററ്(Shinekumar.A.T)13122-04-2022 04:44:13 PM
ഒപ്പം(Jithin L)19322-04-2022 09:08:37 AM
സ്നേഹം(Jithin L)21922-04-2022 09:07:23 AM
നിനക്കായ്(Shinekumar.A.T)15718-04-2022 02:27:05 PM
ഒരുത്തിയും ഒരുത്തനും(Vinodkumarv)16225-03-2022 12:42:08 PM
നിൻ്റെ വിപ്ലവം(Aneesh Karatt)15114-03-2022 03:53:12 PM
നിന്റെ വിപ്ലവം(Aneesh Karatt)9414-03-2022 03:52:59 PM
Not connected :