മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
പ്രാശനം(Nandakumar.N.R)6504-06-2022 03:24:42 PM
സ്നേഹവാടിയിൽ(Vinodkumarv)15031-05-2022 10:50:02 PM
ലിംഗോളജിസ്റ്റുകൾ (Vinodkumarv)10019-05-2022 12:21:01 AM
പുതു വിഭാതം(Nandakumar.N.R)9414-05-2022 08:44:09 PM
പുതു വിഭാതം(Nandakumar.N.R)7314-05-2022 08:42:24 PM
കാററ്(Shinekumar.A.T)14822-04-2022 04:44:13 PM
ഒപ്പം(Jithin L)21522-04-2022 09:08:37 AM
സ്നേഹം(Jithin L)24622-04-2022 09:07:23 AM
നിനക്കായ്(Shinekumar.A.T)17518-04-2022 02:27:05 PM
ഒരുത്തിയും ഒരുത്തനും(Vinodkumarv)17825-03-2022 12:42:08 PM
നിൻ്റെ വിപ്ലവം(Aneesh Karatt)16214-03-2022 03:53:12 PM
നിന്റെ വിപ്ലവം(Aneesh Karatt)10214-03-2022 03:52:59 PM
ചൂട്(Abu Wafi Palathumkara )17505-03-2022 04:44:27 PM
പുതിയ പല്ലവി(Shinekumar.A.T)11501-03-2022 02:34:54 PM
നിലാവേ..(Shinekumar.A.T)15801-03-2022 02:32:19 PM
കാലം(Shinekumar.A.T)18401-03-2022 02:29:05 PM
വഴിവിളക്ക്(Shinekumar.A.T)16328-02-2022 04:20:04 PM
കർപ്പൂരം(Shinekumar.A.T)11225-02-2022 02:49:03 PM
നീ (Hakkim Doha)36918-02-2022 08:32:04 PM
ഇഷ്‌ക് (Hakkim Doha)20418-02-2022 04:42:14 AM
Not connected :