Abu Wafi Palathumkara
Abu Wafi Palathumkara  Profile
സ്ഥലം : പാലത്തുങ്കര
ജന്മദിനം : 24-06-1979
ലിംഗം : ആണ്‍
ചേര്‍ന്ന നാള്‍ : 25-08-2021
എന്‍റെ സന്ദര്‍ശകര്‍ : 225
എന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍

കണ്ണൂർ ജില്ല
മയ്യിൽ പഞ്ചായത്ത്
പാലത്തുങ്കര..മൊത്ത കവിതകള്‍ : 12 / 9182
ഈ വെബ്സൈറ്റില്‍ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കവിതകള്‍ : 0
ഈ വെബ്സൈറ്റില്‍ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കവിതകള്‍ : 0
പുതിയതായി ചേര്‍ത്ത കവിതകള്‍(Latest Poem by 0)

Not connected :