മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
മരിച്ചവരൊന്നും മരിച്ചവരല്ല(Abdul shukkoor.k.t)27007-11-2015 11:48:49 PM
ചരിത്രം ഉണ്ടാകുന്നത് ...(Abdul shukkoor.k.t)20905-10-2014 11:01:21 PM
ഭൂതകാലത്തിലേയ്ക്കു തുറക്കുന്ന വാതിലുകള്‍(Abdul shukkoor.k.t)23705-10-2014 10:59:56 PM
തമ്പ്രാക്കന്മാരേ...(Abdul shukkoor.k.t)102807-08-2014 11:35:16 AM
ആടുജീവിതം(Abdul shukkoor.k.t)37107-08-2014 11:32:04 AM
ജീവിതം അറിയിക്കാതെ പോയത്(Abdul shukkoor.k.t)35230-07-2014 03:25:29 PM
കത്രിക വീഴ്ത്താനാകാത്ത ദൃശ്യങ്ങള്‍(Abdul shukkoor.k.t)20330-07-2014 03:24:20 PM
ശരണാര്‍ത്ഥികളുടെ ആത്മാക്കൾ(Abdul shukkoor.k.t)19030-07-2014 03:20:34 PM
ഗാസ ഒരു സ്ഥലനാമമല്ല(Abdul shukkoor.k.t)27911-07-2014 10:40:21 PM
വാക്കിന്റെ വാൾമൂർച്ചയിൽ ചിതറുന്നവ(Abdul shukkoor.k.t)27111-07-2014 10:39:08 PM
നന്ദികേടിലേയ്ക്കു പടിയിറങ്ങും മുമ്പ്...(Abdul shukkoor.k.t)21511-07-2014 10:37:40 PM
ദൈവത്തിനു വിലക്കുകളില്ലാത്ത ഇടങ്ങൾ(Abdul shukkoor.k.t)22211-07-2014 10:35:51 PM
മൊണാലിസ (Abdul shukkoor.k.t)19224-05-2014 05:07:58 PM
മീട്ടാത്ത തംബുരു(Abdul shukkoor.k.t)20214-05-2014 10:15:27 PM
വാലുമുറിയൻസത്യം(ഹൈക്കു കവിതകൾ)(Abdul shukkoor.k.t)21514-05-2014 10:13:20 PM
കവിത പൂക്കാത്ത മരങ്ങൾ(Abdul shukkoor.k.t)28011-05-2014 02:25:52 PM
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മനസ്സു വായിക്കുമ്പോൾ(Abdul shukkoor.k.t)23011-05-2014 02:24:52 PM
ചുമക്കാനാകാത്ത ഘടികാരം(Abdul shukkoor.k.t)19911-05-2014 02:23:36 PM
പുതിയ കാലത്തിന്റെ സമസ്യകൾ(Abdul shukkoor.k.t)18221-04-2014 05:26:47 PM
ബാല്യത്തിൻ പൂമരം(Abdul shukkoor.k.t)21821-04-2014 05:25:51 PM
Not connected :