മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
നിർവചനങ്ങൾക്കു വഴങ്ങാത്ത ഞാൻ(Abdul shukkoor.k.t)22021-04-2014 05:24:59 PM
പ്രാർഥന(Abdul shukkoor.k.t)19821-04-2014 05:23:58 PM
മഹാ നിദ്രയ്ക്കായ്(Abdul shukkoor.k.t)19330-03-2014 06:44:43 PM
വേട്ടക്കാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇരകൾ(Abdul shukkoor.k.t)20630-03-2014 06:43:09 PM
തോന്നലുകൾ(Abdul shukkoor.k.t)26924-03-2014 11:53:47 AM
പ്രണയമിഥ്യകൾ (Abdul shukkoor.k.t)25012-03-2014 02:55:00 PM
സമയം(Abdul shukkoor.k.t)17610-03-2014 07:52:53 PM
കാക്കജന്മം (Abdul shukkoor.k.t)13805-03-2014 09:41:36 AM
തലവിധി (Abdul shukkoor.k.t)17603-03-2014 06:12:02 PM
നിഴലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്(Abdul shukkoor.k.t)19503-03-2014 06:10:50 PM
വിടരാതെ പോയ പൂക്കളോട് (Abdul shukkoor.k.t)25825-02-2014 05:25:22 PM
പിറക്കാതെ പോയ മകളേ നന്ദി(Abdul shukkoor.k.t)20225-02-2014 05:19:28 PM
വെള്ളിനക്ഷത്രത്തേയും കാത്ത്(Abdul shukkoor.k.t)21325-02-2014 05:12:58 PM
എന്റെ കുഞ്ഞനുജത്തിക്കായ് ...(Abdul shukkoor.k.t)22107-02-2014 07:19:10 PM
വിടരാതെ പോയ പൂക്കളോട്(Abdul shukkoor.k.t)27429-01-2014 04:58:36 PM
പാഴ്വൃക്ഷജന്മങ്ങൾ(Abdul shukkoor.k.t)14324-01-2014 06:18:38 PM
പാഴ്വൃക്ഷജന്മങ്ങൾ(Abdul shukkoor.k.t)14824-01-2014 06:17:15 PM
അവൾ(Abdul shukkoor.k.t)24922-01-2014 11:40:24 AM
തീവണ്ടിയുടെ ചൂളംവിളികൾ(Abdul shukkoor.k.t)14708-01-2014 05:17:37 PM
കൂറ്റൻ കാളകൾ(Abdul shukkoor.k.t)13208-01-2014 05:16:27 PM
Not connected :