മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
ഇഷ്ടം (Hakkim Doha)55712-05-2020 03:20:00 AM
തിരിച്ചറിവ് (Hakkim Doha)6406-05-2020 04:17:56 AM
പ്രണയാസ്തമയം(Hakkim Doha)26003-05-2020 04:19:46 AM
പ്രണയാസ്തമയം(Hakkim Doha)14303-05-2020 04:19:01 AM
പ്രണയാസ്തമയം (Hakkim Doha)5603-05-2020 04:16:13 AM
പ്രണയാസ്തമയം (Hakkim Doha)3603-05-2020 04:15:42 AM
പ്രണയാസ്തമയം (Hakkim Doha)3403-05-2020 04:15:28 AM
നിന്നെ തേടുന്നു (Hakkim Doha)14026-04-2020 06:04:45 AM
നഷ്ട പ്രണയം (Hakkim Doha)32421-04-2020 02:41:12 PM
നീയും നിലാവും(Hakkim Doha)34720-04-2020 03:58:03 AM
പ്രവാസിയുടെ ആത്മാവ് (കഥ)(Hakkim Doha)7319-04-2020 04:53:22 AM
കൊറോണ നിനക്ക് സ്തുതി(Hakkim Doha)7117-04-2020 03:54:05 AM
പ്രണയതീരം(Hakkim Doha)29117-04-2020 03:31:45 AM
നീ(Hakkim Doha)24817-04-2020 02:57:21 AM
പ്രളയം(Hakkim Doha)4411-04-2020 03:52:19 AM
പ്രണയം(Hakkim Doha)32311-04-2020 03:46:22 AM
ഭ്രാന്തൻ ചിന്തകൾ(Hakkim Doha)8711-04-2020 03:40:50 AM
ഒരുവട്ടം കൂടി(Hakkim Doha)29711-04-2020 03:34:42 AM
വിട(Hakkim Doha)5711-04-2020 03:29:58 AM
വസന്ത കാലം(Hakkim Doha)32511-04-2020 03:22:22 AM
Not connected :