മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
ഓർമ്മപ്പൂക്കൾ (നുറുങ്ങു കവിതകൾ)(Abdul shukkoor.k.t)26708-01-2014 05:15:15 PM
സ്മൃതിവിളക്ക് (നുറുങ്ങു കവിതകൾ )(Abdul shukkoor.k.t)15608-01-2014 05:14:02 PM
ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഗദ്ഗദങ്ങൾ (Abdul shukkoor.k.t)17729-10-2013 01:16:21 PM
ഇല്ലാത്ത വാനിലെ ഇല്ലാത്ത ദീപങ്ങൾ (Abdul shukkoor.k.t)15529-10-2013 01:14:59 PM
കാറ്റിന്റെ താലോലം(Abdul shukkoor.k.t)18023-10-2013 02:12:08 PM
ആർദ്ര മൗനങ്ങൾ(Abdul shukkoor.k.t)23119-10-2013 01:23:58 PM
ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തേയും കാത്ത്...(Abdul shukkoor.k.t)14715-10-2013 10:19:04 PM
ഭാഗംവെപ്പ്(Abdul shukkoor.k.t)14015-10-2013 10:17:50 PM
ഇത്തിൾക്കണ്ണികൾ(Abdul shukkoor.k.t)16415-10-2013 10:16:28 PM
താപസകന്യകേ പോയീടുക (Abdul shukkoor.k.t)15208-10-2013 11:11:36 AM
യമുനേ,ആരാണ് നിന്നെ അശുദ്ധയാക്കിയത്? (Abdul shukkoor.k.t)16427-09-2013 07:26:27 PM
ചില പറയാത്ത കഥകൾ(Abdul shukkoor.k.t)17824-09-2013 10:00:34 PM
പാഴ്ജന്മം (Abdul shukkoor.k.t)24824-09-2013 09:53:29 PM
രാത്രിയുടെ ഉടുതുണി അഴിഞ്ഞപ്പോൾ(Abdul shukkoor.k.t)21424-09-2013 09:15:27 PM
മതിഭ്രമത്തിന്റെ കടലാഴങ്ങൾ (Abdul shukkoor.k.t)14124-09-2013 09:13:48 PM
ക്യാപ്സൂൾ കവിതകൾ(Abdul shukkoor.k.t)16424-09-2013 09:11:59 PM
ഓന്തുകൾ ചുവക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം (Abdul shukkoor.k.t)16821-09-2013 05:35:32 PM
നുറുങ്ങു കവിത (Abdul shukkoor.k.t)34819-09-2013 10:39:52 PM
മരുവിൽ ഉദിച്ച പൊൻതാരകം (Abdul shukkoor.k.t)16913-09-2013 05:56:02 PM
ഗാന്ധിത്തലകൾ (Abdul shukkoor.k.t)15112-09-2013 11:41:24 AM
Not connected :