തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കവിതകള്‍

കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം വ്യക്തികള്‍ തീയതി
ഖത്തറില്‍ നിന്നും(santhoshijk@gmail.com)62221114-08-2014 09:21:47 PM
മൌനത്തിൻ നൊമ്പരം (abin)633515-08-2015 08:43:02 AM
ജീവിതത്തിന്റെ വഴിതാര (Sherley Thankam Abraham )148502-06-2021 11:41:11 AM
പൂച്ചകള്‍ (Yoonus Mohammed)339410-05-2013 11:18:44 PM
അന്റെ ജീീവന് ടെ ജീീീീവനേേ..(Sadhn..)259405-07-2016 05:33:34 PM
കടലാസു തള്ളിപ്പറഞ്ഞത്(renjithssarasan)564324-12-2012 03:35:33 PM
കാമക്കരിവണ്ടുകൾ(VIJIN)255320-05-2013 11:17:02 AM
ഒരു സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വിലാപങ്ങൾ....(FATHIMA ANISA. K)289304-06-2013 12:26:37 AM
മതി മൌനം സഖീ ..(vinu)437302-09-2014 12:01:02 PM
ആരാരുമറിയാതെ..(അനിരുദ്ധ്)527314-08-2015 07:42:03 PM
❣ ഇന്നലെ.. ❣(അനിരുദ്ധ്)403314-08-2015 07:55:18 PM
മരിക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ(അനിരുദ്ധ്)508314-08-2015 08:59:56 PM
നിൻ ഓർമ്മകൾ...(abin)644316-08-2015 11:49:27 AM
ഒറ്റയാൻ (vtsadanandan)231311-07-2017 03:07:28 PM
താനെ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ തനിയെ നിന്നു നനയുന്നവളോട്(Supertramp)635329-11-2018 10:47:25 PM
ആത്മമിത്ര (Sherley Thankam Abraham )101302-06-2021 11:26:44 AM
ചങ്ങബുഴയുടെ കവിത (prakash)1084215-11-2010 12:11:12 PM
വര്‍ഷാന്ത്യ നിനവുകള്‍(bugsbunny)300214-12-2010 11:00:45 AM
ഒരു രസതന്ത്ര കവിത (sylaja)606202-07-2011 07:08:54 PM
എന്‍റെ മാത്രം (Ram Nellisserry)523204-07-2011 03:29:01 PM
Not connected :