മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
സ്നേഹത്തി൯ പാനപാത്രം(.yash)11909-02-2023 11:52:42 AM
സ്നേഹം(.yash)22011-01-2023 02:54:45 PM
സഖീ, നീ എവിടെയാണ്(.yash)39011-11-2021 09:10:27 PM
ജന്മ സുകൄത൦(.yash)21408-11-2021 02:30:15 PM
എന്റെ സുകൃതം(.yash)28924-05-2021 08:29:02 PM
വൈകി വന്ന വസന്തം(.yash)40824-05-2021 08:27:27 PM
നിലാവ്(.yash)40225-02-2021 12:19:55 PM
സത്യമെൻസ്നേഹം (.yash)41822-02-2021 03:00:16 PM
പ്രണയകാലം(.yash)49522-02-2021 02:35:20 PM
ആദ്യാനുരാഗം(.yash)71631-10-2020 11:15:30 AM
സഹ്യന്റെ പൂവ്(.yash)13014-09-2020 06:35:18 PM
സ്വപ്ന വസന്തം(.yash)16609-09-2020 10:07:37 PM
ആത്മസഖി(.yash)65809-09-2020 10:04:40 PM
ആത്മസഖി(.yash)29009-09-2020 10:03:04 PM
മതാന്ധകാരം(.yash)3012-03-2020 12:18:45 PM
പുലർകാലം(.yash)23411-03-2020 10:20:10 PM
പുലർകാലം(.yash)2911-03-2020 10:13:23 PM
കാത്തിരിപ്പ്(.yash)4503-03-2020 11:10:06 AM
കരുതൽ(.yash)2601-03-2020 09:32:35 PM
നൊമ്പരം(.yash)4801-03-2020 06:12:54 PM
Not connected :