മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
വിഷുക്കണി(C K Sudarsana Kumar)4512-04-2020 05:26:23 PM
വിഷുക്കാലമായാൽ(C K Sudarsana Kumar)3204-04-2020 01:17:40 PM
എന്റെ മൺവീണയിൽ(C K Sudarsana Kumar)3825-03-2020 01:44:40 PM
സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ(C K Sudarsana Kumar)1625-03-2020 01:44:01 PM
അധ്യാത്മ വചന(C K Sudarsana Kumar)1725-03-2020 01:43:21 PM
നിൻ മഹത്വങ്ങളെ(C K Sudarsana Kumar)1725-03-2020 01:42:51 PM
കാലിത്തൊഴുത്തിലെ(C K Sudarsana Kumar)1625-03-2020 01:42:02 PM
കണ്ണീർ കണങ്ങളാൽ(C K Sudarsana Kumar)2525-03-2020 01:41:20 PM
കരുണാമയനാകും(C K Sudarsana Kumar)2025-03-2020 01:40:33 PM
കാൽവരിക്കുന്നിലെ(C K Sudarsana Kumar)1125-03-2020 01:39:49 PM
കുളിർമഞ്ഞു പെയ്യുന്ന(C K Sudarsana Kumar)4825-03-2020 01:39:09 PM
തിരുഹൃദയം(C K Sudarsana Kumar)2924-03-2020 12:17:56 PM
ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മം (C K Sudarsana Kumar)1124-03-2020 11:50:24 AM
വന്ദേഹം പരമേശ്വരം(C K Sudarsana Kumar)1024-03-2020 11:48:13 AM
പ്രഭാതം(C K Sudarsana Kumar)2724-03-2020 11:47:00 AM
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിനൊരു ചരമഗീതം (C K Sudarsana Kumar)1724-03-2020 11:45:57 AM
വിഷുക്കാലമായാൽ..(C K Sudarsana Kumar)724-03-2020 11:43:12 AM
മനസ്സാന്തരങ്ങൾ(C K Sudarsana Kumar)2324-03-2020 11:42:26 AM
ബാക്കിപത്രം(C K Sudarsana Kumar)1323-03-2020 10:59:59 AM
മാനവസേവ മാധവസേവ(C K Sudarsana Kumar)2323-03-2020 10:54:22 AM
Not connected :