മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
മതിലുകൾക്കപ്പുറം(Dheeraj)32204-10-2020 03:39:21 PM
പതിവായി(Dheeraj)11527-09-2020 02:18:17 AM
മാലാഖ (Dheeraj)35920-09-2020 11:43:51 PM
മാലാഖ (Dheeraj)20720-09-2020 11:43:39 PM
ഉൾ കാഴ്ച(Dheeraj)32315-04-2017 01:32:30 PM
കണ്ണുനീര് (Dheeraj)61028-01-2012 12:10:50 AM
ഒരു നീമിഷം(Dheeraj)35926-12-2011 11:42:59 PM
ഒടുവില്‍ (Dheeraj)31022-12-2011 09:15:13 PM
Not connected :