മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
കപട മുഖം (G Nisha)33527-02-2014 04:55:48 PM
മഴയുടെ സംഗീതം (G Nisha)35712-07-2013 12:44:35 PM
വിരമിക്കൾ(G Nisha)13930-05-2013 11:35:59 AM
ഇത് എന്തൊരു ലോകം (G Nisha)22508-03-2013 02:28:36 PM
മറയതൊരു പ്രണയം (G Nisha)30019-02-2013 04:26:10 PM
മൌനമായി തീര്‍ന്ന പ്രണയം (G Nisha)26310-01-2013 03:39:27 PM
മൌനമായി തീര്‍ന്ന പ്രണയം (G Nisha)24710-01-2013 03:16:55 PM
മലാല (ഗുല്മഖായി )(G Nisha)22101-01-2013 03:50:13 PM
മലാല (ഗുല്മഖായി )(G Nisha)14301-01-2013 03:48:33 PM
Not connected :