മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
:: മറന്ന കുറ്റം ::(Haifa Zubair)22013-05-2012 07:54:09 PM
വന്യം ഈ പ്രണയം(Haifa Zubair)25813-05-2012 07:53:25 PM
ഒരു യുഗമോ നൂറു ജന്മങ്ങളോ ?(Haifa Zubair)24113-05-2012 07:52:35 PM
"അ"കാവ്യം(Haifa Zubair)16813-05-2012 07:51:51 PM
പ്രണയം(Haifa Zubair)31313-05-2012 07:50:44 PM
കാന്‍വാസ്‌(Haifa Zubair)15313-05-2012 07:50:01 PM
കാത്തിരിപ്പ്‌(Haifa Zubair)35113-05-2012 07:49:16 PM
[ആ]രോഗ്യകേരളം(Haifa Zubair)20213-05-2012 07:48:32 PM
മുളേളറ്റ ജീവിതം(Haifa Zubair)24030-01-2012 03:15:52 PM
Not connected :