മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
നീ (Hakkim Doha)41918-02-2022 08:32:04 PM
ഇഷ്‌ക് (Hakkim Doha)23818-02-2022 04:42:14 AM
ഇഷ്ക് (Hakkim Doha)15018-02-2022 03:45:11 AM
ഭ്രാന്ത് പൂക്കുന്നിടം (Hakkim Doha)37213-02-2022 02:43:43 AM
നീ (Hakkim Doha)15713-02-2022 02:40:44 AM
നീ (Hakkim Doha)11013-02-2022 02:40:26 AM
ഓർമ (Hakkim Doha)17312-02-2022 02:16:52 AM
ഓർമ (Hakkim Doha)10712-02-2022 02:16:46 AM
പ്രണയം (Hakkim Doha)18511-02-2022 12:35:11 PM
പ്രണയം (Hakkim Doha)11911-02-2022 12:35:09 PM
പ്രണയം (Hakkim Doha)10011-02-2022 12:34:56 PM
നീ (Hakkim Doha)12209-02-2022 02:06:33 AM
ഗ്രുഹാതുരത്വം (Hakkim Doha)9729-12-2021 01:40:12 PM
ഗ്രുഹാതുരത്വം (Hakkim Doha)6129-12-2021 01:39:58 PM
ഗ്രുഹാതുരത്വം (Hakkim Doha)5329-12-2021 01:39:42 PM
വീണ്ടും നമുക്കൊന്നു പുനർജനിക്കാം(Hakkim Doha)57009-02-2021 05:01:24 AM
ഇവിടം സ്വർഗ്ഗമാകും (Hakkim Doha)6001-06-2020 04:38:03 AM
നമ്മൾ പിന്നേം നമ്മളാകും (Hakkim Doha)9301-06-2020 02:34:34 AM
പ്രവാസി (Hakkim Doha)4426-05-2020 04:19:19 AM
പ്രണയം പൂക്കുന്നിടം (Hakkim Doha)11626-05-2020 04:10:45 AM
Not connected :