മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
വിനയം vs വിധേയത്വം(Jisa Binu)13108-10-2022 05:48:50 PM
സുപ്രഭാതം(Jisa Binu)9508-10-2022 05:44:22 PM
പുലരി(Jisa Binu)17107-10-2022 03:40:27 AM
Not connected :