മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
ചുവന്ന്(Mohanpillai)10701-07-2020 02:29:57 PM
അറിയണം (Mohanpillai)11001-07-2020 02:24:53 PM
തളർച്ചയിൽ (Mohanpillai)9830-06-2020 06:23:01 PM
എല്ലാരും (Mohanpillai)7328-06-2020 05:45:30 PM
സംഗമം (Mohanpillai)8228-06-2020 05:29:02 PM
അവർ (Mohanpillai)5627-06-2020 02:59:30 PM
പുതുമ (Mohanpillai)9027-06-2020 02:41:27 PM
പ്രണയകാലം.(Mohanpillai)14226-06-2020 05:17:49 PM
വൻശക്തി ?(Mohanpillai)5725-06-2020 03:28:04 PM
അനുരാഗം (Mohanpillai)11724-06-2020 01:05:19 PM
പതിയിരിക്കുമ്പോൾ (Mohanpillai)3623-06-2020 06:02:10 PM
കയ്യേറ്റം (Mohanpillai)3322-06-2020 08:26:56 PM
പേര് (Mohanpillai)4622-06-2020 10:33:21 AM
മൂക്ക് (Mohanpillai)4721-06-2020 11:15:42 AM
അലക്ഷ്യ ലക്‌ഷ്യം (Mohanpillai)7120-06-2020 08:52:34 AM
വിധി (Mohanpillai)7119-06-2020 01:18:47 PM
നിരാഹാരം (Mohanpillai)3219-06-2020 01:06:12 PM
വിരഹത (Mohanpillai)6818-06-2020 08:25:46 PM
നിഴലിൽ (Mohanpillai)6617-06-2020 12:46:09 PM
മനുഷ്യത്വം (Mohanpillai)17916-06-2020 06:47:16 PM
Not connected :