മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
ഒരു പുതു വർഷം(Poornimahari)39706-01-2018 03:50:37 PM
നില്ലു നീ സന്ധ്യേ(Poornimahari)12316-09-2017 11:03:12 AM
മായ്ക്കാത്ത പുസ്തകം(Poornimahari)17225-07-2017 12:56:33 PM
ചന്ദനം മണക്കുന്ന രാത്രി(Poornimahari)21211-07-2017 04:39:27 PM
എന്നെ അറിയുവാൻ(Poornimahari)16504-07-2017 11:06:31 AM
അല്ലാത്ത പക്ഷം(Poornimahari)7621-06-2017 12:41:13 PM
വീണ്ടും മഴയുടെ താളം(Poornimahari)24920-06-2017 04:04:29 PM
ഉണർന്നീടുമോ നാളെ(Poornimahari)20623-05-2017 04:31:58 PM
ഇരുളും വെളിച്ചവും(Poornimahari)32118-05-2017 04:00:03 PM
മേഘത്തോടു പറയുവാൻ(Poornimahari)19215-05-2017 11:57:28 AM
നഷ്ടം(Poornimahari)22303-05-2017 01:02:00 PM
കണ്ണാ ഞാൻ തിരയുകയായിരുന്നു(Poornimahari)13128-04-2017 03:40:16 PM
കണ്ണാ ഞാൻ തിരയുകയായിരുന്നു(Poornimahari)7828-04-2017 03:40:14 PM
ഓർമയിലെ പാടം(Poornimahari)18421-04-2017 02:38:38 PM
പുതിയ മഴ(Poornimahari)22118-04-2017 04:30:09 PM
നീ വരുവോളം .....(Poornimahari)33830-03-2017 02:30:43 PM
സ്ത്രീകളേ ഉണരുക(Poornimahari)16627-03-2017 02:25:30 PM
എന്റെ മലയാളം(Poornimahari)12625-03-2017 01:13:54 PM
ഇഷ്ടം(Poornimahari)22518-03-2017 12:58:26 PM
മഴക്കാലം(Poornimahari)29110-03-2017 12:04:01 PM
Not connected :