മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
പ്രതീക്ഷകൾ(Razakkan)19425-07-2017 09:54:52 AM
അവൾ(Razakkan)21916-07-2017 11:20:41 AM
എന്നമ്മ (Razakkan)16411-07-2017 09:07:50 AM
പ്രവാസിയുടെ സമാശ്വാസം(Razakkan)11910-07-2017 11:04:28 AM
നോമ്പിന് വിട (Razakkan)6905-07-2017 03:22:47 PM
Swapnam(Razakkan)11905-07-2017 03:20:26 PM
Not connected :