മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
വീണ്ടുമൊരു മഴനിലാവ് (SUNITHA)47726-11-2017 09:24:31 PM
ഈ പ്രണയ ദിനം (SUNITHA)56513-02-2017 06:24:37 PM
പെണ്ണായി പിറന്നാൽ (SUNITHA)31521-10-2016 04:56:28 PM
എന്നുമെൻ പ്രണയം (SUNITHA)37405-10-2016 09:27:10 AM
തിരുവോണ ഓർമ്മകൾ (SUNITHA)38412-09-2016 06:52:52 PM
ഈറൻ നിലാവ് (SUNITHA)34608-08-2016 09:06:24 PM
വിരഹത്തിൻ ചൂട് (SUNITHA)42508-08-2016 09:26:27 AM
ശരിയും തെറ്റും (SUNITHA)15927-07-2016 10:34:40 AM
വ്യർത്ഥം ഈ ജീവിതം (SUNITHA)16824-06-2016 05:01:19 PM
ജീവിതം (SUNITHA)22123-06-2016 02:36:24 PM
വായന അറിവിൻ ജാലകം (SUNITHA)16119-06-2016 09:45:42 AM
തൂലിക (SUNITHA)26818-06-2016 02:17:10 PM
മാനസം (SUNITHA)21218-06-2016 01:47:05 PM
സ്നേഹ തൂവൽ(SUNITHA)19518-06-2016 01:43:01 PM
മുഖ പുസ്തകം (SUNITHA)13918-06-2016 01:33:54 PM
അന്യമാകും പച്ചപ്പ്‌ (SUNITHA)61204-06-2016 06:16:08 PM
മിഴികൾ (SUNITHA)18601-06-2016 10:00:10 PM
എൻ മൌനം (SUNITHA)43430-05-2016 06:43:51 PM
ഒരമ്മ തൻ മടിത്തട്ട് (SUNITHA)15230-05-2016 06:27:58 PM
കനവുകൾ (SUNITHA)29430-05-2016 06:17:51 PM
Not connected :