മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
കൊതി(Suryamurali)8307-01-2020 05:43:44 PM
കൈ ഒഴിയൽ(Suryamurali)6605-12-2019 04:34:16 PM
ഒറ്റവരി പാത(Suryamurali)6805-12-2019 04:12:42 PM
ഫോൺ(Suryamurali)5005-12-2019 03:35:41 PM
പതക്കം(Suryamurali)3723-11-2019 03:08:57 PM
ഓർമ്മകൾ(Suryamurali)15721-11-2019 03:55:15 PM
കസ്തൂരി(Suryamurali)6714-11-2019 05:00:16 PM
ചെം പവിഴം(Suryamurali)3211-11-2019 09:29:54 PM
പൊന്നരഞ്ഞാണം(Suryamurali)6009-11-2019 08:06:19 PM
തലപ്പാവ്(Suryamurali)4109-11-2019 04:00:10 PM
നാടകം(Suryamurali)2908-11-2019 12:58:01 PM
കാട്ടരുവി(Suryamurali)5107-11-2019 06:26:01 PM
ഗാനം(Suryamurali)1707-11-2019 02:29:30 PM
തിരുവാതിര(Suryamurali)7307-11-2019 12:54:02 PM
പിൻഗാമി(Suryamurali)2507-11-2019 12:33:37 PM
ആരാധകർ(Suryamurali)2506-11-2019 03:13:16 PM
ചില്ലു കൊട്ടാരം(Suryamurali)4006-11-2019 03:02:04 PM
മയിൽപ്പീലിത്തണ്ട്(Suryamurali)4506-11-2019 01:35:38 PM
തലസ്ഥാനം(Suryamurali)2206-11-2019 01:20:50 PM
നാഗ മാണിക്യം(Suryamurali)5305-11-2019 04:51:27 PM
Not connected :