മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
മഴയുടെ ഭാവം മാറി (Vinodkumarv)15002-08-2022 12:49:57 PM
സ്നേഹവാടിയിൽ(Vinodkumarv)15031-05-2022 10:50:02 PM
ലിംഗോളജിസ്റ്റുകൾ (Vinodkumarv)10019-05-2022 12:21:01 AM
ഒരുത്തിയും ഒരുത്തനും(Vinodkumarv)17825-03-2022 12:42:08 PM
പ്രേമമിന്നു ചിന്തുന്നു ചോര (Vinodkumarv)13018-12-2021 03:12:47 PM
കുന്നിക്കുരു(Vinodkumarv)7906-12-2021 09:39:57 PM
കുന്നിക്കുരു(Vinodkumarv)6206-12-2021 09:39:38 PM
വട്ടപ്പൊട്ടുകൾ (Vinodkumarv)12929-06-2021 06:40:33 PM
കമ്മീഷൻ ശാപം (Vinodkumarv)6424-06-2021 02:47:04 PM
ഉദകക്രിയ(Vinodkumarv)8522-06-2021 07:02:21 PM
അഡൽട്സ് ഒൺലി (Vinodkumarv)11618-06-2021 01:22:37 PM
സ്നേഹത്തിൻ തുള്ളികൾ (Vinodkumarv)25714-06-2021 07:46:01 PM
സ്വർഗ്ഗ൦(Vinodkumarv)11612-06-2021 10:43:52 PM
സ്വർഗ്ഗ൦(Vinodkumarv)7512-06-2021 10:43:43 PM
സ്വർഗ്ഗ൦(Vinodkumarv)6512-06-2021 10:43:33 PM
സ്വർഗ്ഗ൦(Vinodkumarv)6812-06-2021 10:43:26 PM
കണിയാത്തിയും കവടികളും (Vinodkumarv)7909-06-2021 12:09:27 AM
ഹേയ്, യാചകാ (Vinodkumarv)9106-06-2021 08:12:19 PM
വീണ്ടെടുക്കുക (Vinodkumarv)13005-06-2021 01:18:02 PM
സുര സുന്ദരമാ പുഷ്‍പ്പകാലം (Vinodkumarv)12903-06-2021 05:00:59 PM
Not connected :