മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
നമ്മൾ (Vishnu Adoor)7312-01-2020 12:05:05 AM
നമ്മൾ(Vishnu Adoor)4611-01-2020 11:46:48 PM
മഴ(Vishnu Adoor)9201-10-2019 06:18:46 PM
കലികാലം(Vishnu Adoor)5601-10-2019 04:09:06 PM
പത്തനംതിട്ട(Vishnu Adoor)4519-07-2019 12:40:51 PM
ജീവിത യാത്ര(Vishnu Adoor)20117-07-2019 11:24:46 PM
വിധി(Vishnu Adoor)6217-07-2019 11:21:15 PM
മരണം (Vishnu Adoor)8817-07-2019 11:19:38 PM
ഓർമ്മകൾ (Vishnu Adoor)12017-07-2019 11:17:35 PM
ഭൂമിയുടെ രോധനം(Vishnu Adoor)6217-07-2019 11:14:35 PM
സ്ത്രീധനം (Vishnu Adoor)5017-07-2019 10:22:47 AM
പ്രവാസിയുടെ നോവ്(Vishnu Adoor)8017-07-2019 10:19:26 AM
കള്ളന്‍റെ നാമങ്ങൾ (Vishnu Adoor)5716-07-2019 07:12:24 AM
നിഴൽ(Vishnu Adoor)7116-07-2019 07:08:34 AM
കൂട്ടുകാർ (Vishnu Adoor)10516-07-2019 07:05:56 AM
പ്രണയം(Vishnu Adoor)55416-07-2019 07:03:55 AM
ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞ്(Vishnu Adoor)8613-07-2019 09:36:24 AM
എന്‍റെ മലയാളം(Vishnu Adoor)7913-07-2019 09:15:45 AM
നാടിന്‍റെ രോദനം(Vishnu Adoor)6713-07-2019 08:50:04 AM
എന്‍റെ കൺമണി(Vishnu Adoor)8512-07-2019 11:51:59 PM
Not connected :