മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
പ്രണയം ഇല്ലാതായി (abdul assis k)38406-12-2015 01:07:49 PM
എന്തിന് വീണ്ടും (abdul assis k)11229-11-2015 02:10:17 PM
എന്തിന് വീണ്ടും (abdul assis k)27029-11-2015 12:52:04 PM
ar(abdul assis k)16927-08-2015 10:11:44 PM
അവൾക്ക് (abdul assis k)46727-08-2015 09:55:42 PM
Not connected :