മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
നർത്തകിയുമായിട്ടുള്ള പ്രണയം (nash thomas)24318-05-2020 08:38:07 AM
കവിതകൾ (nash thomas)6717-05-2020 05:27:48 PM
സുഖം(nash thomas)6017-05-2020 04:19:22 AM
ഒരു ആശംസ(nash thomas)10615-05-2020 07:31:34 AM
ഒരു ചിന്ത(nash thomas)11715-05-2020 07:19:55 AM
ഓർമ്മയിലെ വസന്തം(nash thomas)9315-05-2020 06:44:47 AM
നമുക്ക് ഒരു യാത്ര പോകാം (nash thomas)11014-05-2020 10:59:06 PM
നിരൂപണം(nash thomas)4814-05-2020 12:41:13 PM
ശനി ദശ (nash thomas)3811-05-2020 01:07:24 PM
നിഷേധത്തിന്റെ ഉൾവിളി (nash thomas)7611-05-2020 12:46:44 PM
ഒരു കുറിപ്പ്(nash thomas)5711-05-2020 12:14:26 PM
എഴുത്തിന്റെ സത്യം(nash thomas)6511-05-2020 11:24:44 AM
ഒരു തേടൽ(nash thomas)8111-05-2020 11:14:45 AM
ഒരു രഹസ്യം (nash thomas)3111-05-2020 11:02:51 AM
മുത്തച്ഛന്റെ ഉപദേശം (nash thomas)2711-05-2020 10:57:11 AM
പോയകാലം(nash thomas)5411-05-2020 09:20:07 AM
മഹർഷി ചരിതം (nash thomas)2609-05-2020 01:31:30 PM
സുമിത്ര തൻ ഉപദേശം(nash thomas)3209-05-2020 12:38:52 AM
മാധവ നിദാനം(nash thomas)3307-05-2020 01:59:57 PM
ചക്രദത്തം(nash thomas)2507-05-2020 01:56:45 PM
Not connected :