മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
മായ (radhika lekshmi r nair)10301-02-2017 10:55:24 AM
ജീവരാഗം (radhika lekshmi r nair)15701-02-2017 10:43:19 AM
സമയം .. ഒരു പ്രവാഹം ..(radhika lekshmi r nair)11816-01-2017 12:00:33 PM
സ്വപ്നം (radhika lekshmi r nair)19216-01-2017 11:33:54 AM
സമർപ്പണം (radhika lekshmi r nair)7216-01-2017 11:31:57 AM
പൊരുൾ (radhika lekshmi r nair)8308-01-2017 10:21:59 AM
പ്രയാണം (radhika lekshmi r nair)12108-01-2017 10:16:49 AM
ചില ചിന്തകൾ (radhika lekshmi r nair)19108-01-2017 10:14:11 AM
കണ്ണാ നീ എന്തിനായിന്നും...(radhika lekshmi r nair)11208-01-2017 10:05:45 AM
സംഗമസന്ധ്യ (radhika lekshmi r nair)9808-01-2017 10:00:13 AM
സ്തുതി (radhika lekshmi r nair)8406-01-2017 10:00:57 AM
സാന്ത്വനം (radhika lekshmi r nair)10006-01-2017 09:57:44 AM
ശ്വാസം (radhika lekshmi r nair)9406-01-2017 09:55:26 AM
നിർവൃതി (radhika lekshmi r nair)9404-01-2017 11:29:33 PM
പ്രണയം .. ഇന്നലെ .. ഇന്ന് .. നാളെ ..(radhika lekshmi r nair)21904-01-2017 11:14:17 PM
കനൽച്ചിന്തുകൾ(radhika lekshmi r nair)10604-01-2017 11:57:36 AM
വിഭ്രാന്തി(radhika lekshmi r nair)8704-01-2017 11:54:20 AM
കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു (radhika lekshmi r nair)10604-01-2017 11:45:58 AM
വഴിക്കൺവിളക്ക് (radhika lekshmi r nair)10203-01-2017 03:24:46 PM
കൃതാർത്ഥത (radhika lekshmi r nair)8203-01-2017 03:19:39 PM
Not connected :