മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
ഒറ്റയാൻ (vtsadanandan)23111-07-2017 03:07:28 PM
വിട പറയുമ്പോൾ (vtsadanandan)29431-05-2017 09:12:13 PM
അയ്യോ !!!(vtsadanandan)15123-12-2016 09:49:48 PM
പ്രണാമം(vtsadanandan)26913-02-2016 10:48:25 PM
ഗുരുനിന്ദ (vtsadanandan)21508-09-2015 09:15:47 PM
കാൻസർ (vtsadanandan)25408-04-2015 08:58:15 PM
ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യം (കാപ്സ്യൂള് കവിത) (vtsadanandan)39726-07-2014 11:42:13 PM
ഈ കൊടി വെറുമൊരു കൊടിയല്ലാ ...(vtsadanandan)36515-07-2014 09:50:48 PM
പ്റണയിനിക്കായ് ഒരു ഗീതം (vtsadanandan)80714-07-2014 08:45:59 PM
മനസ്സ് പെയ്യും നേരത്ത് (vtsadanandan)55307-07-2014 10:09:51 PM
പിണക്കം (vtsadanandan)34010-04-2014 09:33:18 PM
പിണക്കം (vtsadanandan)29110-04-2014 09:28:26 PM
പൊതുജനം ( കാപ്സ്യൂള് കവിത )(vtsadanandan)59815-03-2014 09:59:53 PM
സ്ഥാനാറ്ത്ഥി( കാപ്സ്യൂള് കവിത )(vtsadanandan)34411-03-2014 11:54:10 PM
ഒളിക്കാനൊരിടം(vtsadanandan)20206-03-2014 11:08:16 PM
ഉള്വിളി(vtsadanandan)25019-02-2014 09:28:02 PM
വികൃതമായ് അക്ഷരമൊഴുകുന്നു(vtsadanandan)21816-02-2014 09:15:22 PM
പ്രണയകഥ തുടരുന്നു ....(vtsadanandan)60811-02-2014 10:01:21 PM
നമ്മൾ ഓർക്കുക...(vtsadanandan)25409-02-2014 08:01:18 PM
ശ്വാനയാനം(vtsadanandan)15204-02-2014 04:45:28 PM
Not connected :