തത്ത്വചിന്ത കവിതകള്‍ - Thathvachintha Kavithakal / Life Poems

കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
സ്നേഹ വിരുന്ന്(Sherley Thankam Abraham )10622-03-2023 09:50:03 AM
റോസാ ആൽബ അരങ്ങേറ്റ നിറവിൽ(Sherley Thankam Abraham )4922-03-2023 09:38:29 AM
വചനം വചനം തിരുവചനം (Sherley Thankam Abraham )4622-03-2023 12:09:07 AM
ഈത്തപ്പഴം(Abu Wafi Palathumkara )5316-03-2023 04:58:53 PM
ദാഹജലം(Ezhuthum Chindhakalum )6805-03-2023 08:46:46 AM
നോമ്പ് (Abu Wafi Palathumkara )6525-02-2023 09:46:21 AM
ചെറു ചുവടുകൾ(Leeya Sara Johnson)8822-02-2023 03:43:17 PM
പണയ ഉരുപ്പടി (Abu Wafi Palathumkara )6015-02-2023 04:28:39 PM
പണയ ഉരുപ്പടി (Abu Wafi Palathumkara )3615-02-2023 04:28:33 PM
പണയ ഉരുപ്പടി (Abu Wafi Palathumkara )3915-02-2023 04:27:54 PM
പ്രിയപ്പെട്ട മരങ്ങളേ... (otteri selvakumar)11605-01-2023 07:30:21 PM
ഉപ്പ(Abu Wafi Palathumkara )8927-12-2022 10:11:05 AM
dffd(Francis)8403-12-2022 12:38:45 PM
വിനയം vs വിധേയത്വം(Jisa Binu)13208-10-2022 05:48:50 PM
സുപ്രഭാതം(Jisa Binu)9508-10-2022 05:44:22 PM
മഴയുടെ ഭാവം മാറി (Vinodkumarv)17902-08-2022 12:49:57 PM
കളിപ്പാവകള്‍(Nandakumar.N.R)17502-07-2022 01:56:26 PM
കളിപ്പാവകള്‍(Nandakumar.N.R)9102-07-2022 01:55:33 PM
പ്രാശനം(Nandakumar.N.R)11604-06-2022 03:25:13 PM
പ്രാശനം(Nandakumar.N.R)7804-06-2022 03:24:42 PM
Not connected :