പ്രണയ കവിതകള്‍ - Pranaya Kavithakal / Love Poems

കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
പ്രണയം(SHAJI NADARAJAN)17516-02-2023 05:31:51 PM
സ്നേഹത്തി൯ പാനപാത്രം(.yash)12109-02-2023 11:52:42 AM
രാധിക (wanderthirst)9626-01-2023 01:51:46 PM
സ്നേഹം(.yash)22211-01-2023 02:54:45 PM
പുലരൊളി....(Soumya)20526-08-2022 10:08:44 PM
മിഴിപൊത്തി...(Soumya)19410-08-2022 11:16:58 PM
മിഴിപൊത്തി...(Soumya)10910-08-2022 11:15:37 PM
ഇഷ്ടമേറെയാണു കണ്ണാ ...(Soumya)17506-08-2022 01:34:37 PM
നിഴൽപ്പാട്ടിൽ...(Soumya)15426-07-2022 09:02:09 PM
അധരങ്ങളി...(Soumya)27220-07-2022 06:26:35 PM
കല്ലാംകടവിലെ...(Soumya)11418-07-2022 01:15:58 AM
ഇതുപോലൊരു...(Soumya)19413-07-2022 12:43:41 AM
നീ (Hakkim Doha)41418-02-2022 08:32:04 PM
ഇഷ്‌ക് (Hakkim Doha)23318-02-2022 04:42:14 AM
ഇഷ്ക് (Hakkim Doha)14718-02-2022 03:45:11 AM
ഭ്രാന്ത് പൂക്കുന്നിടം (Hakkim Doha)36813-02-2022 02:43:43 AM
മണിമുത്തുകൾ (Jithin L)17409-02-2022 12:24:24 PM
മുല്ല(Shinekumar.A.T)17401-02-2022 11:04:32 AM
ഓളങ്ങൾ(Shinekumar.A.T)17131-01-2022 03:35:28 PM
അനശ്വരൻ (thahira as)13930-01-2022 02:43:53 PM
Not connected :