അന്റെ ഇഷ്ടം.. - പ്രണയകവിതകള്‍

അന്റെ ഇഷ്ടം.. 

പെണ്ണേേേ..
നിലവിളക്ക് നീീ ആാാായാാല്..
വിളക്കിലെ തീരാാത എണ്ണ ഞാാനാാവാാം..
വിളക്കിന് വെട്ടം നീീ ആാാായാാല്..
കത്തുന്ന തിരി ഞാാനാാവാാം..


up
0
dowm

രചിച്ചത്:Sadhn 4s Bachn..
തീയതി:06-07-2016 11:02:05 AM
Added by :Sadhn..
വീക്ഷണം:239
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :