നാാണം കൊന്റാാ പെണ്ണേേേ..  - പ്രണയകവിതകള്‍

നാാണം കൊന്റാാ പെണ്ണേേേ..  

പെണ്ണേേ..
നീീ നടക്കുന്ന വഴിയിലെ പൂൂവുകളെല്ലാാം തല താാഴ്തി നില്ക്കുന്നുന്റേേ..
കാാരണം..
നിന്നെ കന്റ ആാാ പൂൂവുകള്, ''ഇതുവരെ ഞ്ഞാാന്ഥാാത്രം സുന്തരിയേേനു..
പക്ഷെ അന്നെ കാാളും വലിയ സുന്തരി ആണല്ലോ ഇവള് ''..
എന്ന് നാാണം കൊന്റ് തലതാാഴ്തിയതാാണേേ..


up
0
dowm

രചിച്ചത്:Sadhn 4s Bachn..
തീയതി:06-07-2016 12:02:54 PM
Added by :Sadhn..
വീക്ഷണം:219
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :