അച്ഛെന കാതത്  - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

അച്ഛെന കാതത്  


ജാലക പടിവാതിലിൽ േനാകകിനിന്നു
എൻ അച്ഛൻ വരുനതും കതത് നിനനു
കുേനാളംസ്േനഹവുമായി അച്ഛൻ
എേപപാ വരും എൻ അരികിലായി...

അച്ഛൻെററ െനഞ്ചിൽ തലചാചുറങാൻ
േകാതിയായി എൻ അേമമ
പുലരുേവാളം ആ െനഞജ്ിൽ
തലചാചുറേഞണം എൻ അേമമ
ഇനിയും െവയ്കുനനെതൈത എൻ അച്ഛൻ..

കരയുംേപപാൾ മാേറാടണകുെമൻനച്ഛൻ
സ്േനഹതതിൻ നിറകുടമാെണനച്ഛൻ
ഒരികൃലും വററാതത സ്േനഹമാെണനച്ഛൻ
ഇനിയും ൈവയ്കുനെതൈത എൻ അച്ഛൻ

ജാലക പടിവാതിലിൽ േനാകകിനിന്നു
എൻ അച്ഛൻ വരുനതും കതത് നിനനു
കുേനാളംസ്േനഹവുമായി അച്ഛൻ
എേപപാ വരും എൻ അരികിലായി...


up
0
dowm

രചിച്ചത്:ബിേജാ ഇടേശശരി
തീയതി:15-12-2015 01:32:53 AM
Added by :bijo edassery
വീക്ഷണം:159
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :