തണല് മരം - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

തണല് മരം 

PohnX kmbm-Ó-¯nÂ
C¯ncn Bizmkw tXSn
AbmÄ bm{X XpSÀ¶p....
kz]v-§Ä I¯n¨m¼-em-bn-cp¶p.
HÀ½-IÄ Icn-ªp-W-§nbncp-¶p.
kvtl-§Ä hnjw Ibdn InS-¸n-em-bn-cp-¶p.
kt´m-j-§Ä Bß-l-Xy¡v X¿m-dm-bn-cp-¶p.
HSp-hnÂ, AbmÄ Dd¨v hniz-kn-¨p.
Fn¡o Pohn-Xm-arXw pIÀ¶Xv aXn-bmbn.
Rmnn bm{X Xncn-¡pw, XWÂ acw tXSn...
cwK t_m[-an-Ãm¯ tImamfn h¶v
hmXn ap«n, izkw ap«n¨v sIm¶p.
Ah-km--ambv, Fsâ apJ-§Ä
`mcy-¡pw, amXm-hn-pw hoXw sh¨v ÂI-Ww.
hoSpw, ]d¼pw aq¯ aIv
tcJm-aqew ]Xn¨v sImSp-¡-Ww.
Nca tImf-¯n ¢o³ ssihv sNbvX
AsX t^mt«m Xs¶ A¨-Sn¨v hc-Ww.
Fsâ nÝ-e-amb ico-c-¯n--Sp¯v
n¶v skÂ^nsbSp-¡mpw ad-t¶-¡-cpXv
XWÂ acw tXSn-bpÅ Cu bm{X¡pw
e`n-¡Ww Hcm-bncw sse¡v!!!
aokm³ IÃn "k©mcn' F¶pw sIm¯n-sh-¡Ww
Xe¡v aosX... Hcp XWÂ acw m«Ww
AsX Fn¡v e`n-¡msX t]mb AsX acw!


up
0
dowm

രചിച്ചത്:
തീയതി:20-10-2016 05:30:38 PM
Added by :Basheer Pundoor
വീക്ഷണം:133
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Codeനിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം

മലയാളം കവിതകള്‍ / Malayalam Kavithakal (Poems)


മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha

പുതുതായി ചേര്‍ന്നതു

ഈ മാസ വിജയിതാവ്

Random കവിതകള്‍

web hosting

For Advertising, Contact

കവിതകള്‍

ഇതും നോക്കുക

Live Cricket Scores

അധികം എഴുതിയവര്‍ (Top Contributors)

ഈ മാസം അധികം എഴുതിയവര്‍

Join Vaakyam on follow me