കിഴക്ക്  പൂക്കും  മുരിക്കിനെന്ധൊരു  ചോകചോകപ്പനെ  - സിനിമാഗാനങ്ങള്‍

കിഴക്ക് പൂക്കും മുരിക്കിനെന്ധൊരു ചോകചോകപ്പനെ  

കിഴക്ക് പൂക്കും മുരിക്കിനെന്ധൊരു ചോകചോകപ്പനെ
പുതുക്കപ്പെന്നിന്‍ കവിളിലെന്ധൊരു തുടുതുടുപ്പനെ
എനിക്കും നെഞ്ചിന്‍ കരിക്കുമായി പറന്നു വന്നൊരു മാറാന്‍
തുടിക്കും കണ്ണില്‍ കനവുമായി തിരഞ്ഞുവന്നൊരു തോഴന്‍

കല്ഭിലെ തീ .........കല്ഭിലെ തീ ............
കല്ഭിലെ തീ .........കല്ഭിലെ തീ ...........

കിഴക്ക് പൂക്കും മുരിക്കിനെന്ധൊരു ചോകചോകപ്പനെ
പുതുക്കപ്പെന്നിന്‍ കവിളിലെന്ധൊരു തുടുതുടുപ്പനെ
എനിക്കും നെഞ്ചിന്‍ കരിക്കുമായി പറന്നു വന്നൊരു മാരന്‍
തുടിക്കും കണ്ണില്‍ കനവുമായി തിരഞ്ഞുവന്നൊരു തോഴന്‍

കല്ഭിലെ തീ .........കല്ഭിലെ തീ ............
കല്ഭിലെ തീ .........കല്ഭിലെ തീ ..........

പൂവാണോ ..... പോന്നിലവേയ്ലോ .....
തെനുരും .....പുഞ്ചിരിയാണോ ......
അലകള്‍ ന്ജോരിയന
പല്നിലാവോ പല്നിലാവോ തെങ്കിനവോ നാണമോ
ഒത്ത് ..പിരിഷമാകും ചിറകു വീസ്സി
അരുമയയിനി കുരുകുവാന്‍
അരുമയയിനി കുരുകുവാന്‍

കല്ഭിലെ തീ .........കല്ഭിലെ തീ ............
കല്ഭിലെ തീ .........കല്ഭിലെ തീ ..........


up
0
dowm

രചിച്ചത്:Rafeeq Ahmed
തീയതി:03-06-2011 07:48:53 PM
Added by :prakash
വീക്ഷണം:872
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :