എന്‍റെ മാത്രം  - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

എന്‍റെ മാത്രം  ശ്രീലയഭാവമുഖ സ്മ്രിതിയില്‍
അലസയയോഴുകുന്ന കെശദ്രിയില്‍
മ്രിതുവായ് ഹസ്തഗ്നം നടത്തവേ
പുളകഭാവംതന്‍ അനനത്തില്‍
മന്ദസ്മിതത്താല്‍ അലതള്ളി
മിഴിയുടെ ന്രിതമാട്ടല്‍ കാണാം
നേരമായോ സഖി പരിന്നയ്ത്തിനുup
2
dowm

രചിച്ചത്:Ram
തീയതി:04-07-2011 03:29:01 PM
Added by :Ram Nellisserry
വീക്ഷണം:523
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :