ബൂമറാങ്  - മലയാളകവിതകള്‍

ബൂമറാങ്  

kv{Xoamwk n_nUamw nc¯pIfnÂ
t¾OhnNmc¯n³ hnImc {]IS§Ä.
{]IrXw ads¶mcm-imàoIcW§fnÂ
IcWw adªhcpSpXpWnsbdnbpt¼mÄ
]c¼cbmIp¶p ssewKnImXn{Ia§Ä.
XpÃyXm hmZhpw Xpd¶p S¸panhnsS
kzXzt_m[s¯ X¨pSs¨dnbp¶pþ
]cnNnXaÃms¯mco cq]`mh§fnÂ.
kÀÆm[nImcw]pWÀ¶ kv{XoIq«an¶p
hn{InbmþhntmZ¯nå]IcWamIpt¼mÄ
s^annÌv ]mXbnse tkhI]cnjIÄ
hgnsXfnbn¨nXp th«amf§fnÂ.
t]mcmSntSntbmchImi¯Wenepw
cIvX_Ô¯nsâbm]Â_mÔh¯nepw
NndsImSnªSnbp¶nhÀ _enZmambv.
kZmNmcw hns«mgnª ZpÀtaZÊpIfnepw,
A[ahnImc¯m hnekp¶ th«¡mcnepw,
aÊm£nachn¨ s]mXpbnS§fnepsaÃmwþ -
sIm©nIpgbp¶ A¶þS¯§fpw,
A¸hkv{X¯nåÅnsebwKhnt£]§fpw,
navtm¶X§fpsS tLmjbm{XIfpw,
]ckys]Sp¯p¶ {]khImgvNIfpw,
_qadm§n³ ]cnWnXnbmInSpt¼mÄþ
sm¼c¯oImämIp¶p kv{XoP·§Ä!
]mcn ndbp¶ s]¬amwk- kv]Ài§Ä
hndfn]qebp¶ ]pcpjtIkcnIÄX³
Iq«`wK§Ä¡p Iq¯c§mIpt¼mÄ
s]¬temIw hne]n¨nXp Iãã¯mÂ….!


up
0
dowm

രചിച്ചത്:നൗഷാദ് പ്ലാമൂട്ടിൽ
തീയതി:09-03-2017 10:17:09 AM
Added by :Noushad Plamoottil
വീക്ഷണം:95
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Codeനിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം

മലയാളം കവിതകള്‍ / Malayalam Kavithakal (Poems)


മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha

പുതുതായി ചേര്‍ന്നതു

ഈ മാസ വിജയിതാവ്

Random കവിതകള്‍

web hosting

For Advertising, Contact

കവിതകള്‍

ഇതും നോക്കുക

Live Cricket Scores

അധികം എഴുതിയവര്‍ (Top Contributors)

ഈ മാസം അധികം എഴുതിയവര്‍

Join Vaakyam on follow me