വീണ്ടും മഴയുടെ താളം - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

വീണ്ടും മഴയുടെ താളം 

വീണ്ടും മഴയുടെ താളം
ദ്രുതതരമായ് പെയ്യുന്നു ...മോഹങ്ങള്
വീണ്ടും മഴയുടെ താളം
സ്വരമഴയായ് പെയ്യുന്നു...സ്വപ്നങ്ങള്
കാതിലേതോ കിന്നാരം...പോല്..
നെഞ്ചിലേതോ മന്ദാരം വിരിയുന്നൂ
വീണ്ടും മഴയുടെ താളം
ദ്രുതതരമായ് പെയ്യുന്നു ...മോഹങ്ങള്
തുള്ളികള് മഴത്തുള്ളികള് വീണു
മണ്ണിലായ് കണ് തുറക്കായ്
പുതുമുകുളമായ്..പുത്തുലയുമാനന്ദഹറ്ഷമേ
വീണ്ടും മഴയുടെ താളം
ദ്രുതതരമായ് പെയ്യുന്നു ...മോഹങ്ങള്
വീണ്ടും മഴയുടെ താളം
സ്വരമഴയായ് പെയ്യുന്നു...സ്വപ്നങ്ങള്


up
0
dowm

രചിച്ചത്:
തീയതി:20-06-2017 04:04:29 PM
Added by :Poornimahari
വീക്ഷണം:249
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :