മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
ഭ്രാന്തൻ (Kishanjith)11931-10-2021 12:59:12 PM
ആരാധന (Kishanjith)9511-10-2021 02:26:01 PM
എൻ മോഹം (Kishanjith)44502-08-2021 07:09:43 PM
കെട്ടുകഥ(Kishanjith)13330-06-2021 08:16:10 PM
മറവി (Kishanjith)15508-06-2021 02:50:10 PM
ചിരി (Kishanjith)13102-06-2021 02:48:10 PM
പനി(Kishanjith)13405-04-2021 02:38:21 PM
ഉയർപ്പ്(Kishanjith)11130-03-2021 08:22:36 PM
പ്രണയം(Kishanjith)65825-03-2021 07:53:11 PM
തോൽവി(Kishanjith)24825-03-2021 07:48:39 PM
ഏകൻ (Kishanjith)18513-02-2021 04:07:19 PM
പ്രണയം (Kishanjith)16213-02-2021 04:06:50 PM
കർണ്ണൻ (Kishanjith)10013-02-2021 04:06:23 PM
കലികാലം (Kishanjith)10713-02-2021 04:05:59 PM
ആശ (Kishanjith)11813-02-2021 04:05:33 PM
ഒരു ഓർമപ്പെടുത്തൽ (Kishanjith)15913-02-2021 04:05:08 PM
നീതി (Kishanjith)8013-02-2021 04:04:41 PM
പാഴ് ചിന്ത(Kishanjith)22613-02-2021 04:03:57 PM
ഏകാന്തത(Kishanjith)18013-02-2021 04:03:21 PM
ആരാധനാലയം (Kishanjith)6413-02-2021 04:01:12 PM
Not connected :